Lokale regler

LOKALE REGLER – SOLNØR GAARD GOLFBANE gjeldende fra 2019

Steiner i bunker
Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1.

Veier og stier
Veier og stier med kunstig overflate ( grus el. ) er å betrakte som uflytbare hindringer, fritak etter regel 24-2b

Steinfylte dreneringsgøfter
Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1.

Bunkere merket med blå stake(r)
Bunkere merket med blå stake(r) er en del av spillefeltet. Fritak uten straff kan tas etter regel 25-1b

Avstandsangivelser
Avstandsmerker angir avstand til forkant green, hvit med blå topp=50m, røde=100m, gule=150m, svarte=200m
Avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Maurtuer
Maurtuer anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1.

Straffeområder - Regel 17
Ved spill av hull 1 -18 spilles det gule straffeområdet som et rødt straffeområde,
Ved turneringer er det turneringskomiteen som bestemmer om denne lokal regel skal benyttes.
«Naturlige vannveier/bekker som ikke er merket anses som straffeområde»

lokal regel B-2.1
Når en ball sist krysset grensen til det røde straffeområdet , har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på motsatt grense av straffeområdet. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
Ved turneringer er det turneringskomiteen som bestemmer om denne lokal regel skal benyttes. lokal regel E-5

Når en spillers ball ikke er funnet på spillefeltet, eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde.( slippe å gå tilbake for å spille ny ball )
Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
To anslåtte referansepunkter:
1. a) Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
Kommet til ro på banen, eller
Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.
1. b) Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er
nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:
• Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde,
eller
• Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).
En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet
eller
er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen

Ved turneringer er det turneringskomiteen som bestemmer om denne lokal regel skal benyttes.

Utstyr for avstandsmåling
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare kan måle avstander; Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig om hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

På hull 10 og 15 benyttes bjelle når gruppen forlater greenen. På hull 16 benyttes bjelle når
gruppen har passert dogleg


Banemerking
Utenfor banen: Hvite merker/staker/linjer
Grunn under reparasjon: Blå staker eller hvite linjer markert med blå staker
Straffeområder: Gule / Røde staker/merker/linjer